KKIKK spelet ett effektivt verktyg för att utveckla grupper att hitta rätt väg framåt.

När LSP?

Metoden kan egentligen användas för alla typer av frågor där det är avgörande att erhålla samtliga deltagares synpunkter, tankar, perspektiv och engagemang. Områden som metoden med fördel lämpar sig för är exempelvis:

 

 • Strategiutveckling
 • Transformationsfrågor
 • Visionsarbete
 • Teamutveckling
 • Affärsmodellering
 • Innovationsutveckling
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Ledarutveckling
 • Varumärkesutveckling
 • Utforskande av nya idéer och möjligheter
 • Problemlösning
 • Skapa gemensamma målbilder

Vi skapar 100%igt engagemang!

Många möten är s.k. 20/80-möten, det vill säga att 20% av deltagarna på ett möte står för 80% av snacket. Risken är stor att inte alla blir hörda samt att engagemanget och samsynen blir mindre. En finess med LEGO är att det ger samtliga deltagare exakt samma bild av vad som avhandlas på mötet samtidigt som deltagarna blir 100% dedikerade till resultatet.

LEGO® SERIOUS PLAY® tillämpas idag i företag över hela världen i företag såsom NASA, Google, Ernst & Young, Coca Cola men även inom universitetsvärlden som på MIT, Harvard, Cambridge University m.fl.

Här kan du lyssna till professor Stefan Thomke hur man använder metoden på Harvard University i deras executive education för näringslivet.

LEGO brickorna fungerar som ett processmaterial som hjälper deltagarna att bygga fysiska representationer av komplexa frågeställningar och utmaningar i 3D. Det gör att du kan vrida och vända på problem och lösningar på en rad olika sätt.

Bygg, testa och utmana era strategier i 3D och realtid!

Deltagarna tränas även i att uttrycka sig genom metaforer och använda storytelling på ett naturligt sätt. Konversationen, problemen, systemet, idéerna osv. är på ett mycket konkret sätt fysiskt representerade framför deltagarna vilket gör processen överlägsen användning av tex. anteckningar på Post-it lappar, White board eller enbart en renodlad konversation som i bästa fall representeras i en 2D modell på ett papper.

Under en workshop får deltagarna möjlighet att bygga prototyper av olika former av lösningar, utmana lösningarna genom att spela ut scenarios samt testa hur hållbara lösningarna är i utifrån olika perspektiv.

Med LEGO® SERIOUS PLAY® kan vi på ett spännande, roligt, engagerande och utmanade sätt visualisera, utveckla och testa ett företags identitet, strategi, kärnvärden, värderingar, nya produkt/tjänsteportfölj, affärsmodell etc.

Resultatet av en workshop är:

 • 100%igt engagemang säkerställs
 • Teamets kommunikation effektiviseras
 • Deltagarna utmanas att tänka annorlunda
 • Mer kreativa och innovativa lösningar skapas
Exempel på en deltagares modell från en workshop.

Case: Ledarutveckling

Bilden kommer från en workshop kring ledarskapsutveckling. Den glada figuren är ledaren som bär företagets färger med en glad och positiv min som speglar av sig i organisationen. Ledaren för även organisationen framåt genom att fungera som en form av visionsbärare. Målbilden är tydlig för organisationen. Språngbrädan till höger på bilden symboliserar företagets karriärmöjligheter och det finns tydliga karriärvägar.

Slangen från ledarens huvud (ledningen) är kopplad till en central hub i organisationen, strax bakom, vilket visar hur kunskapsöverföringen fungerar i organisationen. Bakom ledaren finns ett antal röda och grå brickor placerade mitt i verksamheten. Dessa symboliserar organisationens struktur samt att det råder ordning och reda. Figuren i bakgrunden visar på den kultur som genomsyrar företaget där möjligheter ges för personlig utveckling, kreativitet och idérikedom. Det finns även en koppling (syns ej i bild) mellan medarbetaren och strukturmodellen i mitten vilket karaktäriseras av en ”hårdmjuk” styrning.

Till höger främst på bilden fortsätter modellen ut från organisationen (gränsen definieras av den grå plattan i botten) vilket visar att företaget hela tiden har nära och stark koppling till marknaden med god förståelse för kundernas verklighet.

Vill du träffas?