Business model canvas

Innovation

Rethink hjälper organisationer och företag att skapa långsiktig och lönsam tillväxt genom att stödja utvecklingen av deras innovationsförmåga. För att säkerställa konkurrenskraften och verksamhetens långsiktiga överlevnad ställs krav på en välutvecklad och hållbar innovationsstrategi och förmåga. 

Det räcker självfallet inte att enbart utveckla en strategi, den måste även genomföras, förankras och löpande följas upp. Utmaningen ligger i hur man får innovationsstrategin att samverka med företagskulturen och organisationsstrukturen. Rethink är en partner och ett bollplank för att få denna tre-enighet att fungera väl tillsammans. 

 

Vår syn på innovation

Många har en bild av att innovation främst handlar om att komma på idéer eller att det i huvudsak handlar om att utveckla nya former av tekniska lösningar och produkter.

Vi menar att innovation handlar om: 

”En idé eller lösning, som är annorlunda eller unik givet att det: kommer till användning, samt att någon värderar det och/eller är villiga att betala för värdet som skapas.”

Centrala faktorer i innovationsprocessen är således att det handlar om något som är nyskapande samt att det genereras ett konkret värde utav antingen finansiell eller social/samhällelig karaktär.

Genom åren har vi arbetat med många olika typer av innovationsprocesser. Rethink arbetar inom följande områden: 

 

 1. Affärsidé-innovation (utveckling av start-ups och nydanande innovationsprojekt)
 2. Affärsmodellinnovation (utveckling av alternativa affärsmodeller)
 3. Produktinnovation (utveckling av nya unika produkter)
 4. Tjänsteinnovation (utveckling av nya typer av tjänsteerbjudanden)
 5. Marknadsinnovation (utveckling av nya marknader och erbjudanden)
 6. Organisatorisk innovation (utveckling av innovativa organisationsmodeller & strukturer)
 7. Social innovation (utveckling av idéer & projekt med samhällelig nytta)
 8. Digital innovation (utveckling av nya former av digitala lösningar) 

Våra tjänster:

Rethink erbjuder följande tjänster inom innovationsområdet. 

Inspiration

Workshopar & föreläsningar

 • Innovationsutveckling
 • Möjlighetsorientering
 • Idéutveckling
 • Kreativitet

Metodutveckling

Utveckling innovationsstöd

 • Metodutveckling
 • Innovationsstrategi
 • Utveckling av verktyg
 • Utveckling av processer

Implementering

Stöd i genomförandet

 • Innovationsstruktur
 • Innovationskultur
 • Genomförande
 • Uppföljning

Vill du träffas?