LEGO® SERIOUS PLAY® & Flow

Lika centrala som brickorna är för LEGO® SERIOUS PLAY® processen lika centralt är begreppet flow. Flow är en form av medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir fullständigt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som han eller hon får en djup känsla av kontroll och tillfredsställelse.

Flow blev allmänt känt när den ungerske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi som forskade kring lycka och kreativitet samt vad det är som driver känslan av total hängivelse och tillfredsställelse hos människor när de genomför en specifik aktivitet eller befinner sig i ett visst sammanhang.

Forskning har visat att det finns en nära koppling mellan känslan av flow och lärande såväl för enskilda individer som för grupper. Detta är något som tillvaratas med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden.

Centrala faktorer för att uppnå en känsla av flow är att det finns en balans mellan upplevd grad av kompetens och upplevd grad av utmaning i en uppgift. Upplever deltagaren att man har för hög kompetens i relation till utmaningen uppstår en känsla av leda. Upplever deltagaren en känsla av för hög grad av utmaning och komplexitet i uppgiften uppstår oro eller ångest.

Under en LEGO® SERIOUS PLAY® workshop arbetar facilitatorn aktivt med att skapa en känsla av flow för deltagarna genom att designa processen och frågeställningarna på ett så bra sätt som möjligt för att stimulera känslan av flow. På detta vis maximeras deltagarnas engagemang och känsla av djup tillfredsställelse samtidigt som lärandeprocessen optimeras.

Ta gärna en titt på följande filmklipp där Mihaly Csikszentmihalyi berättar om sin forskning kring flow samt lyfter fram Green Cargo som ett exempel på företag som implementerat ett antal principer kopplat till flow.

Det var en oerhört kul och tillfredsställande workshop där jag blev helt uppslukad av processen. Att se mina egna tankar ta fysisk form och samtidigt ta del av andras insikter var mycket kraftfullt.” 

Workshopdeltagare 2016

Vill du träffas?