LEGO® SERIOUS PLAY® & Forskningen

De forskningsmässiga och vetenskapliga utgångspunkterna bakom LEGO® SERIOUS PLAY® återfinns inom bland annat områdena neuropsykologi, kognitiv psykologi, lärande och strategi.

 

Två utav de mest centrala teorierna bakom LEGO® SERIOUS PLAY® baseras på forskningsfälten konstruktivism (Jean Piaget) och konstruktionism (Seymor Papert).

 

 Konstruktivism

 

”To Understand is to Invent”

Jean Piaget

Utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget ses som den sociala konstruktivismens fader då han utvecklade en teoribildning om hur människan utvecklar sitt lärande. Piagets tankegångar var revolutionerande på sin tid men är idag allmänt vedertagna. Han menade bland annat att kunskap och individens upplevda verklighet är socialt konstruerad dvs. är produkterna av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlade.

Piaget menade att kunskap inte går att mottas receptivt utan sker genom individens egen kraft och dess erfarenheter. Med sin pedagogiska inriktning ville Piaget skapa kritiska individer som vågar göra nya saker och inte enbart upprepar vad andra gjort. Människan är en aktiv teoribyggare som skapar och arrangerar sin kunskap baserat på tidigare kunskap och erfarenheter.

Konstruktivismen vilar på följande tre utgångspunkter:

  • Vi lär genom att skapa vår egen version av världen
  • Vi lär genom att utbilda andra om vår egen version av den världen
  • Vi lär oss alla till viss del kinestetiskt (praktiskt)

Med hjälp av LEGO® SERIOUS PLAY® kan individen tillämpa sin existerande kunskap samtidigt som möjlighet ges att plocka fram såväl omedveten kunskap som att utveckla ny kunskap tillsammans med andra i ett socialt sammanhang. Vi använder våra händer i kombination med Legobitarna som ett verktyg för att göra vår röst hörd.

 

Konstruktionism

 

”Vi bygger kunskap genom att bygga saker”

Seymour Papert

Professor Seymour Papert på IMT var god vän och kollega till Piaget och utvecklade vidare det socialkonstruktivistiska perspektivet till en teoribildning kallad konstruktionism. Paperts utgångspunkt bygger på övertygelsen att om vår kunskap är uppbyggd genom strukturer baserade på vår interaktion med omvärlden så kan vi skapa kunskap (lärande) snabbare och bättre genom att engagera oss i att konstruera en produkt eller något externt i förhållande till oss själva. Det kan handla om ett sandslott, en maskin, ett datorprogram eller att skriva en bok. ”When you build in the world, you build in your mind” menade Papert.

Ovanstående ligger helt i linje med hur LEGO® SERIOUS PLAY® förstärker lärandet genom att man, med hjälp av Legobitar, bygger något fysiskt och konkret externt till oss. När vi bygger med Lego och delar med oss av vad vi byggt, involveras och stimuleras flera av våra sinnen vilket skapar en fantastisk utväxling för lärande samtidigt som vi aktivt tränar föreställningsförmågan (imagination).

 

”Om du inte vet vad du skall bygga… Tänk inte, utan låt dina händer fritt börja bygga…” 

 

En tredje central utgångspunkt för LEGO® SERIOUS PLAY® är kopplat till hur metoden öppnar upp för såväl omedveten som ny kunskap. Forskningen har sedan länge visat att vi faktiskt inte är medvetna om det mesta av vad vi vet. Människan har med andra ord inte en djuplodad medvetenhet kring den egna kunskapen. Hjärnans komplexa struktur kan delvis beskyllas för detta faktum. Vissa delar av vår kunskap är lagrad djupt i hjärnan, andra delar är lagrade på olika ställen i cortex eller till och med hippocampus. Detta innebär att all information och kunskap inte alltid är lättillgänglig att plocka fram när det behövs.

En vanlig respons från deltagare på våra workshopar är att; ”Jag hade ingen aning om att jag visste detta” eller ”Jag hade ingen aning om vad jag skulle bygga men när jag satte ihop legobitarna föll allting på plats”. Det är denna förmåga som gör LEGO® SERIOUS PLAY® till ett synnerligen kraftfullt verktyg att såväl extrahera människors omedvetna kunskap som att generera ny kunskap.

Detta är ett område som kallas för ”hand knowledge”. En stor del av hjärnans förståelse finns kopplad till händerna. Händerna hjälper oss att identifiera omedveten kunskap och även skapa ny kunskap. Lego brickorna är fungerar som ett verktyg för att stimulera denna kunskapsbyggande process.

Jean Piaget

 Seymour Papert

Vill du träffas?